Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 05 grudnia 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają zdefiniowane znaczenie pod następującymi warunkami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza pojedyncze konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi lub jej części.
 • Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Spółka (określana w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas”, „My” lub „Nasz”) odnosi się do CryptoStake.
 • Pliki cookie to małe pliki, które witryna internetowa umieszcza na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, które zawierają, oprócz wielu innych zastosowań, szczegóły historii przeglądania tej witryny.
 • Kraj odnosi się do: Singapur
 • Urządzenie: dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługa oznacza Stronę internetową.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm lub osób trzecich zaangażowanych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane o użytkowaniu oznaczają dane gromadzone automatycznie, niezależnie od tego, czy są generowane przez korzystanie z Usługi, czy z własnej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa odnosi się do CryptoStake, dostępnej pod adresem https://cryptostake.es.
 • Użytkownik jest osobą fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółką lub innym podmiotem prawnym, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego (np. adres IP) urządzenia użytkownika, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Usługę lub gdy uzyskuje dostęp do Usługi na urządzeniu mobilnym lub za jego pośrednictwem.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania pewnych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może wykorzystywać pliki cookie.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (znane również jako czyste gify, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne statystyki związane z witryną (na przykład w celu rejestrowania popularności określonej sekcji i sprawdzania integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po wylogowaniu, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne pliki cookieTyp: Pliki cookie sesjiZarządzane przez: NasCel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi zamówione przez użytkownika nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług użytkownikowi.
 • Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookieTyp: Trwałe pliki cookieZarządzane przez: NasCel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookieTyp: Trwałe pliki cookieZarządzane przez: NasCel: Te pliki cookie umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych podczas korzystania z Witryny, takich jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, w tym monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Zarządzanie Kontem Użytkownika: zarządzanie rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Dane osobowe podane przez użytkownika mogą zapewnić mu dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: wykonanie, realizacja i zakończenie umowy zakupu produktów, towarów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push z aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z zakontraktowanymi funkcjami, produktami lub usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, w przypadku gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu wdrożenia.
 • Dostarczanie użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas produktach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
 • Zarządzanie żąd aniami użytkownika: Obsługa i zarządzanie żądaniami użytkownika kierowanymi do nas.
 • W przypadku relokacji firmy: Możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszej Usługi znajdują się wśród przenoszonych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
 • Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty zależne obejmują naszą spółkę dominującą i inne podmioty zależne, spółki joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznes owym: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Spółka zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika do jakiejkolwiek organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, które obejmują bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Usuwanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od nas pomocy w usunięciu zgromadzonych przez nas jego danych osobowych.

Nasza Usługa może oferować użytkownikowi możliwość usunięcia pewnych informacji o sobie w ramach Usługi.

Użytkownik może aktualizować, modyfikować lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich przekazanych nam danych osobowych.

Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni do przechowywania pewnych informacji, jeśli mamy do tego obowiązek prawny lub podstawę prawną.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Operacje komercyjne

Jeśli Spółka uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Powiadomimy użytkownika, zanim jego Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane Osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu

 • Wypełnienie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności spółki
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych nieprawidłowości w odniesieniu do Usługi
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa.
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodziców, możemy wymagać zgody rodziców przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie na jej stronę internetową. Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach lub w usługach stron trzecich.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Przed wejściem zmiany w życie powiadomimy użytkownika pocztą elektroniczną i/lub za pomocą widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, a także zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Polityki prywatności pod kątem zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności można się z nami skontaktować: